مسئول رصد خانه: دکتر صاحب سروش فر

استادیار فیزیک

زمینه های تحقیقاتی:

نجوم و اخترفیزیک، گرانش و کیهان شناسی

*****************************************************************************************

   

Dr Saheb Soroushfar

Director of the Observatory | Yasouj University

Assistant Professor of Physics: Astronomy, Gravitation, Cosmology


07431001418 | +98 9171484240
saheb.soroushfar@gmail.com
http://cv.yu.ac.ir/Soroushfar

Yasouj University, Yasouj, Iran
Saheb Soroushfar-ResearchGate